GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin heeft van alle scholen, vallendonder Stichting Optimus Primair Onderwijs, een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting. 

De GMR-leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen,onderwerpen die alle scholen aangaan. De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie.De belangen van individuele scholen over school specifieke zaken wordt door de eigen MR behartigd. 

In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kanbijvoorbeeld gaan over langer termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar; onderwerpen die rechtstreeks met personen verband houden, kunnen besloten behandeld worden.Bij een deel van de vergadering is de bestuurder aanwezig.