Ons onderwijs

Op De Lens kennen we 12 groepen die onderverdeeld zijn in drie bouwen:
• de onderbouw: groep 1 t/m 3
• de middenbouw: groep 4 t/m 6
• de bovenbouw: groep 7-8

Op de Lens is veel aandacht voor sociaal-emotioneel leren. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vormt de basis. Van belang daarbij is: oog hebben voor elke leerling, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. 

Ten aanzien van het leren van onze kinderen zetten we sterk in op basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen. Er is een gedifferentieerd aanbod in lesstof en instructie waardoor we elk kind (passend) onderwijs kunnen bieden. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 

  • Aandacht en begeleiding voor élk kind
  • Een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
  • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • Onderwijs op maat geven: differentiëren
  • Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
  • Leerlingen zelfstandig en samen laten werken

Om onze pedagogische en didactische ambities zo goed mogelijk waar te kunnen maken, werken wij op De Lens in basisgroepen en op momenten van de dag groepsdoorbrekend. Het is onze ambitie om elke leerling de aandacht en begeleiding te geven die hij/zij nodig heeft. Dit vergt een andere organisatie van ons onderwijs.

Daarom geven we bij bepaalde vakken groepsdoorbrekende instructies: rekenen, spelling en technisch lezen. Dat wil zeggen dat kinderen uit verschillende basisgroepen bij elkaar ingedeeld kunnen worden in een instructiegroep. We geven convergent les: dezelfde doelen uit de aanbodslijn worden aangeboden, maar de aanpak verschilt. We streven er naar de instructiegroep zo klein mogelijk te houden. Kleinere instructiegroepen betekent immers meer aandacht voor de kinderen. Zij moeten bij de les blijven; in een kleine groep word je beter gezien en is het meer zichtbaar of je betrokken bent. De leerkrachten hebben bovendien sneller in de gaten of en hoe de kinderen de stof oppikken en kunnen dan directe feedback geven.

De verwerking kan plaatsvinden op een andere werkplek. Daar is ook een leerkracht en/of de onderwijsassistent aanwezig die daarbij kan begeleiden. Voor kinderen is een wisseling van de werkplek zeker geen belemmering; ze kunnen tijdens het wisselen even actief bewegen.

Door ons onderwijs op momenten anders te organiseren kunnen we nog meer maatwerk neerzetten en aan onderwijsbehoeften van kinderen tegemoetkomen. Daarnaast werken we met kinderen aan zelfstandigheid en maken we de kinderen meer eigenaar van hun eigen leerproces.

Onze kinderen vinden het een prettige manier van werken en we merken een hogere betrokkenheid. Binnen deze manier van werken is er zeker ook sprake van structuur; we hebben  schoolbrede routines en afspraken.

Het groepsdoorbrekend werken levert ook positieve resultaten op op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen ontvangen de instructie in een passende instructiegroep en worden op hun werkplek begeleid in plaats van aan ene tafel voorin in de klas, voor de ogen van alle andere kinderen. Daardoor vallen verschillen minder op. Een belangrijk resultaat als het gaat om het opbouwen van zelfvertrouwen voor alle kinderen!

Naast aandacht voor de basisvakken en de sociaal emotionele ontwikkeling is er ook aandacht voor wereldoriëntatie en de creatieve en muzische vakken. Dat doen we middels thematisch onderwijs (Early Years/IPC). Ook is er dagelijks aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling en het sociaal-emotioneel leren. Dit is een zorg van het hele team. Niet alleen een half uur per week omdat het op het rooster staat, maar door middel van continu aandacht hiervoor vanaf het moment van binnenkomst tot het moment dat de leerling de school verlaat.

De Lens is een katholieke basisschool. Dit is o.a. zichtbaar in de structurele aandacht voor respect, waarden en normen.