MR

Medezeggenschapsraad
 

De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders en wil mede vormgeven aan het beleid op de basisschoolen bijdragen aan de uitvoering van dat beleid.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:  Joyce Wassink, Kirsten van Hees, Suzanne Thoonen, Lynn Beker, Rosan Bongaards en Harry Oomen.

Wat is de MR
De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR  bestaat op basisschool De Lens uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Door verkiezingen word je MR lid. Ouders kiezen kandidaten voor de oudergeleding, leerkrachten worden gekozen door het onderwijzend personeel. Ouders en leerkrachten zijn voor een periode van 3 jaar lid. Daarna kunnen ze zich éénmaal voor nog een periode van 3 jaar herkiesbaar stellen. De Lens valt onder het schoolbestuur van Stichting Optimus Primair Onderwijs.

Wat doet de MR
De MR heeft inspraak in het beleid van de school. Elk belangrijk besluit dat op school en binnen het schoolbestuur genomen wordt, moet eerst met de MR worden besproken. Afhankelijk van het besluit heeft de MR dan adviesrecht of instemmingsrecht. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten en meebeslissen over onderwerpen als:

 • de schoolgids
 • de schooltijden     
 • ouderhulp
 • de aanschaf van nieuwe methodes
 • vaststelling van vakanties
 • de veiligheid in en rondom de school
 • besteding van geld
 • onderwijsvernieuwingen
 • onderwijsverbeteringen
 • tussenschoolse opvang
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en  groepsformatie) 

De MR kan gevraagd maar ook ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven. Binnen de MR wordt niet gesproken over individuele kinderen, ouders of leerkrachten. 

De doelstelling van de MR
De doelstelling van de MR is het optimaal functioneren van de school in het belang van de kinderen. Dit willen we bereiken door overleg, open communicatie en samenwerking met iedereen die een relatie heeft met school. Dat zijn ouders, leerkrachten en directie. De ouders binnen de MR vertegenwoordigen zo goed mogelijk alle ouders van de school door te luisteren naar de achterban. De leerkrachten binnen de MR behartigen de belangen van het gehele team. Hierbij gaan we uit van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar, aansluitend op de visie van De Lens.