Verlof

Formulieren

Indien u verlof aan wilt vragen, doet u dit dan tijdig. Gaat het om extra vakantiedagen, dan minstens 8 weken van tevoren. Verzoeken voor verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend bij de directie.
De directeur beslist, binnen de gestelde regels, bij aanvragen tot en met 10 dagen; de leerplichtambtenaar beslist bij verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in beroep gaan. Voor alle aanvragen moet u gebruik maken van het verlof-formulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit formulier ligt op school voor u klaar bij de directie of is hier te downloaden.

Als school volgen we de Leerplichtwet. We gaan ervan uit dat kinderen die vanaf hun 4e jaar naar school komen, aanwezig zijn op de schooldagen en vrij zijn op de door school geplande vakanties en vrije dagen. Ook voor kinderen in groep 1 is vooral voor het wenproces, ritme en de structuur belangrijk dat zij alle schooldagen naar school komen. We verwachten dat ouders zich conformeren aan de schoolvakanties en vastgestelde vrije dagen.