Protocollen

 

Protocollen

Voor de protocollen die gelden binnen Stichting Optimus Primair Onderwijs verwijzen we door naar;

Protocollen (optimusonderwijs.nl)

 

AVG

Binnen Stichting Optimus Primair Onderwijs gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens van:

  • Privacyverklaring leerlingen
  • Privacyreglement leerlingen
  • Toestemmingsformulier beeldmateriaal leerlingen en Wijzigingsformulier toestemming leerlingen.
  • Protocol datalekken

Meer informatie hierover vindt u op Protocollen (optimusonderwijs.nl)

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt toestemming aan u gevraagd. Dit doen wij aan het begin van ieder schooljaar. U geeft toestemming via Parro. Via dit systeem kunt u altijd uw gegeven of geweigerde toestemming inzien. U mag vervolgens altijd besluiten om die toestemming alsnog te geven, of om uw eerder gegeven toestemming weer in te trekken, dit doet u door dit door te geven aan onze adminiastratief medewerkster t.vdbungelaar@optimusonderwijs.nl . Het intrekken van de toestemming heeft geen betrekking op reeds met uw toestemming gemaakte foto’s. Via het registratiesysteem Parro kunnen wij altijd zien of en waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Wij delen geen NAW-gegevens van uw kind met andere ouders. 

 

Schoolveiligheidsplan

Per 1 augustus 2015 ging de Wet Sociale Veiligheid op scholen in. Die wet verplicht schoolbesturen om te zorgen voor sociale veiligheid op hun scholen. De nieuwe wet heeft als doel kinderen en jongeren veilig op te laten groeien en geeft de taken en verantwoordelijkheden voor scholen en leerkrachten aan. Een sociaal veilige school heeft beleid vertaald naar concrete acties op de volgende 6 onderwerpen:
1. Gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken
2. Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico’s; audits en monitoring
3. Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met partners buiten de school
4. Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende relaties
5. Preventieve activiteiten en programma’s in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel
6. Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten door leerlingen, ouders en personeel.